Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Krullen Boutique en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen Krullen Boutique
  Krullen Boutique zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Krullen Boutique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 UUR voorafgaande aan de afspraak aan Krullen Boutique melden. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, mag Krullen Boutique het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Krullen Boutique de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.
  Krullen Boutique moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 UUR voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden.
  Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door Krullen Boutique. (Let op: COVID-19 valt hier niet onder)
 4. Betaling
  Krullen Boutique vertoont alle prijzen van de behandelingen zichtbaar op de website en op social media.
  Krullen Boutique vermeldt prijswijzingen een maand voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website en op social media. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten middels een bankoverschrijving te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.
  De 50% van het gereserveerde servicebedrag bij Krullen Boutique is NIET restitueerbaar.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Krullen Boutique voor de eerste behandeling van alle gegevens,
  waarvan Krullen Boutique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  Krullen Boutique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in Salon Booking.
  Krullen Boutique behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. Geheimhouding
  Krullen Boutique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.
  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Krullen Boutique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.
 1. Aansprakelijkheid
  Krullen Boutique is NIET aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Krullen Boutique is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Krullen Boutique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
  De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
  Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van
  Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.
  Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan de kapper.
  De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Ten alle tijden is het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.
 1. Garantie
  Krullen Boutique geeft de cliënt een week (5 dagen) garantie op de behandelingen en de producten.
  Deze garantie vervalt indien:
  – De cliënt de haren heeft laten onderhouden door een andere kapsalon.
  – De cliënt de haren opzettelijk heeft verknipt of veranderd van kleur.
  – De cliënt andere producten dan door Krullen Boutique geadviseerd heeft gebruikt voor de onderhoud van de haren.
  – De cliënt de adviezen, voor thuisverzorging van de haren zoals Krullen Boutique heeft aangegeven, niet heeft opgevolgd.
  – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd
  – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
  – De cliënt jonger dan 16 jaar is.
 2. Beschadiging en Diefstal
  Krullen Boutique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  Krullen Boutique meldt diefstal altijd bij de politie.
 3. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Krullen Boutique.
  Krullen Boutique moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
  Indien een klant gegrond is zal Krullen Boutique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Krullen Boutique en klager niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 4. Haar design
  Indien de cliënt een voorbeeld toont van een haarfoto, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat van het haar van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.
  Indien de cliënt het geknipte of gekleurde haar laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Krullen Boutique. Krullen Boutique mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
 1. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens de algemene aanvaarden normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Krullen Boutique het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13.Recht
Op elke overeenkomst tussen Krullen Boutique en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Leeftijd
  De minimale leeftijd die Krullen Boutique hanteert voor het behandelen van het haar is 4 jaar, mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder of verzorg(st)er.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Het verdient daarom aanbeveling deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

DezeAlgemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 augustus 2021

Contactgegevens
Naam: Krullen Boutique
Adres: Pinksterbloem 16, Venray
Telefoon:06- 51914490
Email: info@krullenboutique.com
KvK-nummer: 62207741

Krullen Boutique is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00ur.